มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..

โครงการสามเณรใจสิงห์
...เณรน้อยท่านใจสิงห์ใจแกร่งแม้จะ....รายละเอียด........
โครงการกัลยา......
สื่อสร้างสรรกับเด็ก LDรายละเอียด........
โครงการช่วยเหลือเด็กมีปัญหาการเรียนรู้แบบองค์รวม
การช่วยในรูปแบบใหม่...องค์รวม...รายละเอียด..........
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน....
แรงงานจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ......รายละเอียด..........
Slide 5 jFlow Plus โครงการพัฒนาอนามัยโรงเรียน....
เด็กคือกำลังสำคัญของไทย.....รายละเอียด..........


สมาร์ทชายด์คือใคร ...

องค์กรสมาร์ทชายด์ องค์กรเพื่อเด็กทุกๆคนดี เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เกิดจากการรวมตัวกันของ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข บุคลากรสายงานการศึกษา สายแรงงงาน และเครือข่ายต่างๆ. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาการศึกษากับเด็ก ที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กพิเศษหรือเด็กที่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ รวมทั้งการเร่งผลักดันนโยบายสาธารณเพื่อสร้างหลักประกันการศึกษาไทย....
อ่านต่อ......สมาร์ทชายด์ทำอะไร.....

องค์กรสมาร์ทชายด์ มุุ่งสร้างผลงานโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาอีกมาก เราเชื่อว่า เด็กทุกๆคนมีศักยภาพที่โดดเด่น ที่บางคนศักยภาพเหล่านั้นถูกบดบังจากระบบวิถีของการศึกษากระแสหลัก.... หากสามารถพัฒนาศักยภาพและจัดการศึกษาให้กับเด็กตามศักยภาพได้ 'เด็กๆทุกคนดี' จะเกิดขึ้น. การผลักดันโครงการต่างๆจึงเร่ิมต้นขึ้นและเป็นบทพิสูจน์อย่างแน้ชัดว่า We are all Smart ! ....
อ่านต่อ......


 • โครงการสามเณรใจสิงห์.......

  ...เณรน้อยท่านใจสิงห์ใจแกร่งแม้จะเยาว์วัย...จจากเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาบวชเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา......

  อ่านต่อ......
 • โครงการกัลยา สื่อการศึกษาสำหรับเด็กมีปัญหาในการเรียนรู้...

  ...สื่อสร้างสรรกับเด็ก LD หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำเป็นอย่างยิ่ง พวกเขามีปัญหาในการเขียน อ่าน แม้กระทั่งมองดูเครื่องหมายบวกลบ......สื่อสร้างสรรค์สำหรับพวกเขาจึงจำเป็น......และสมาร์ทชายด์ได้ร่วมกับ......

  อ่านต่อ......
 • โครงการแก้ปัญหาความบกพร่องทางกาเรียนรู้แบบองค์รวม.......

  การช่วยในรูปแบบใหม่...องค์รวม.........

  อ่านต่อ......
 • โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน....

  แรงงานจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ...... อ่านต่อ......