มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างเสริมนิสัยแรงงานให้มีศักยภาพในการทำงาน

4 เมย. 2555

9 พฤติกรรม ก้าวสู่ความสำเร็จ

แรงงานไทยส่วนใหญ่ก้าวสู่ตลาดแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีวะศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวิตวัยเรียนเพียงช่วงสั้นๆในโรงเรียน อาจทำให้ขาดประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิต และเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน .

จึงอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับวุฒิภาวะ วิสัยทัศน์ หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้วยภาพสะท้อนเชิงคุณภาพจากสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะและทัศนคติในการทำงาน การขาดระเบียบวินัยและไม่ตรงต่อเวลา จนต้องเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง การจัดอบรมของหน่วยงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือที่จะนำไปประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนสายอาชีพ เช่น การเพิ่มทักษะ การสร้างความชำนาญเพื่อการเพิ่มผลผลิต มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นการอบรมเพื่อการปรับพฤติกรรมให้แรงงานเป็นผู้มีคุณสมบัติพื้นฐานอันพึงประสงค์ของสถานประกอบกิจการและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

องค์การสมาร์ทชายด์ จดทะเบียนเลขที่ 1952 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่มิได้แสวงหาผลกำไร ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้จนไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือบางครั้งเด็กต้องออกจากการศึกษากลางครัน เนื่องมาจากปัญหาครอบครัว หรือศักยภาพของเด็ก องค์กรฯจึงร่วมกับโรงเรียน ในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและครู จนเด็กสามารถเรียนอย่างมีความสุขตามศักยภาพที่ควรจะเป็น.พบสมาร์ทชายด์ ใน Social Network

ผลงานโครงการล่าสุด.....