มือถือ: 0863747436 | Email: prechanupo@gmail.com

ค้นหาในเว๊บ..โครงการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้แบบองค์รวม พ.ศ.2553-2554

มค. 2553-54

หลักการและเหตุผล

จำนวนเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กว่าร้อยละ 12 ตามที่สพท. ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลจัดการศึกษาของประเทศ ลงความเห็นมิติเดียวว่า เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่กระบวนการในการเรียนรู้+รับรู้ของเด็ก มีเรื่องของศักยภาพสมองและการรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วย เด็ก LD (Learning Disability)ซึ่งมีลักษณะเหมือนเดิมปกติทุกอย่าง จึงกลายเป็นเด็กขี้เกียจ สอนยากสอนเย็น และถูกตัดสินให้เป็นเด็กที่ดื้อเงียบ ไม่เรียบร้อย เถียงถ้อยคำไม่ตกฟาก และยังคงเป็นปัญหาในการจัดการศึกษาต่อไป ดังนั้น แนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ จึงมีองค์ประกอบมากกว่าการจัดการเรียนการสอน ต้องมององค์รวมของเด็ก ในแง่มุมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถด้านอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับการประเมินของ สมศ. มีความสุขในการเรียน เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
  • ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน (พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครองเด็กนักเรียน)
  • ช่วยประเมินเด็ก เรื่องศักยภาพสมอง และภาวะ LD ที่มีปัญหาหลักๆทั้ง 3 ด้าน (การอ่าน การเขียน การคิดคำตอบ)
  • ช่วยให้เด็กที่อยากจะเรียน ได้มีที่เรียนตามความเหมาะสม โดยเน้นการทำความเข้าใจให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง
  • เยี่ยมบ้าน+เยี่ยมโรงเรียน เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เพื่อให้การช่วยเหลือและแนะนำแบบต่อเนื่อง
  • พบสมาร์ทชายด์ ใน Social Network

    ผลงานโครงการล่าสุด.....